ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Samsung Smart View

2.5(22)
Gratis
Dela
Inga delningar
Installera nu

Samsung Smart View와 함께 삼성 스마트 TV와 THE FRAME의 맞춤형 콘텐트를 모바일에서 즐겨 보세요.

Samsung Smart View와 함께 삼성 스마트 TV의 맞춤형 콘텐트를 모바일에서 즐겨 보세요. Netflix, YouTube등 Smart Hub에서 제공하는 모든 종류의 앱과 스트리밍 비디오를 Smart View앱에서 간편하게 탐색하고 TV에서 재생할 수 있습니다.

업데이트를 통해 새롭게 추가된 기능은 다음과 같습니다:

1. TV에 연결된 다양한 외부입력 기기 조작

2. 시청경험 방해 없이 모바일에서 TV에 설치된 앱 바로 실행

3. Smart Hub의 콘텐트를 모바일에서 탐색 및 TV에서 즉시 재생

4. 개선된 디자인의 모바일 리모콘

5. 앱 실행과 동시에 꺼진 TV의 전원을 자동으로 켤 수 있음 (블루투스 기능 활성화 필요)

6. 게임 컨트롤러

7. The Frame TV 유저를 위한 Art Mode navigation & Setting 기능

지원 기기

- TV

. 2011 : LED D7000 이상, PDP D8000 이상 모델

. 2012 : LED ES7500 이상, PDP E8000 이상 모델

. 2013 : LED F4500 이상(F9000 이상 제외), PDP F5500 이상 모델

. 2014 : H4500, H5500 이상 모델 (H6003/H6103/H6153/H6201/H6203 제외)

. 2015 : J4500, J5500 이상 모델 (J6203 제외)

. 2016 : K4300, K5300 이상 모델

. 2017 : ULS003U

※ Art mode navigation 과 setting 메뉴는 Tablet Model에서는 지원이 안됩니다.

※ Smart View의 일부 기능은 지역 및 출시일정에 따라 제한될 수 있으며, 삼성은 모든 지역에서 Smart View의 모든 기능이 제공됨을 보장하지 않습니다.이외의 문의사항이 있으시면 [email protected]으로 메일을 보내주세요.